PATRIKS SOUL FUNK SPECIAL
A site dedicated to the awesome soulfunk music from 1979 to 1986


Lyssna! Radioamatör som rattar in rätt frekvens med sin kristallmottagare. Lurar behövdes då utsändningarna vid tiden var mycket svaga. Foto: SVT Bild.

 
Radiohistoria Piratradio Närradio

Denna artikel som är uppdelad i tre delar tar upp kort radiohistorik, piratradio och närradiohistoria med tyngdpunkten på sistnämnda kategori. Närradiohistoriken i sin tur koncentrerar sig helt på de första musikstationerna som sände på Stockholms två första närradiofrekvenser under tidigt 80-tal.

Radiohistoria

1906 genomfördes den första radiosändningen utanför New York då ett program med grammofonmusik, tal och sång kunde höras av några lyssnare som försetts med mottagare. 1919 börjar de första reguljära radiosändningarna i Pittsburgh, USA och i Sverige gjordes den första officiella sändningen ifrån Bodens fästning 1921.

Statligt monopol

Redan före 1921 hade privatpersoner "telefonerat utan tråd", d.v.s. sänt radio i olika omfattningar. Från 1905 behövdes dock Kungligt tillstånd både för att sända och lyssna, ett bevis på att statens makt över individen ännu var mycket stark. Intresset växte trots detta snabbt under 20-talets första år och allt fler anmälningar om att få sända/lyssna inkom. Ett flertal personer byggde till och med egna sändare för att göra sig höra.

Det nya mediet var perfekt för det glest befolkade landet. Bekymret var naturligtvis att mycket få hade råd eller prioriterade att införskaffa en mottagare. De allra visste dock inte ens vad radio var.

Staten såg dock inte med blida ögon på utvecklingen och 1924 infördes i praktiken ett monopol då det statliga Telegrafverket erhåller exklusiva sändningsrättigheter. Innehållet, d.v.s. programutbudet tilldelas Radiotjänst, ett nybildat, halvstatligt bolag med radioindustrin, tidningarna och nyhetsbyrån TT. Trots detta beslut frodas radioentusiasterna som bygger än fler sändare såväl som enkla mottagare. Under 20-talet bildas också radioklubbar, där radiointresserade samlas i olika lokaler för att lyssna på egna, lokalt framställda program eller från andra inom samma gebit. Radioblubbarna vidaresänder även Radiotjänsts program innan staten övertar även deras verksamhet.

I och med radiomonopolets införande 1924 förändras drastiskt inte bara ljudbilden i Sverige utan också yttrandefriheten. Staten vill genom sitt beslut tydligt markera att man önskade kontrollera vad som sades och spelades i etern, det socialistiska tankesättet genomsyrade i hög grad beslutet. En klar fördel med denna statliga koncentration var dock att den som väl införskaffat en mottagare lätt hittade de starka statliga sändarna som erbjöd god kvalitet. De uppenbara nackdelen å andra sidan var som nämnts inskränkningen av yttrandefriheten och en ensidighet i utbudet av ny musik och nya idéer inom Radiotjänst.

Källor:
www.tekniskamuseet.se

 


A PBA Production | Copyright © 1999-2020 | All Rights Reserved | Updated 2006 03 18